واحد نمونه استاندارد سال 1387و 1388

واحد نمونه استاندارد سال 1390

واحد نمونه استاندارد سال 1391

واحد نمونه استاندارد سال 1393

واحد نمونه استاندارد سال 1394

نامداران صنعت و تجارت ایران- مشهد 1391

واحد برگزیده صنعت و معدن سال 1394

تنها واحد نمونه کنترل کیفیت در استان قم

واحد نمونه استاندارد سال 1395

واحد برگزیده صنعت و معدن سال 1396

واحد نمونه استاندارد سال 1396

گواهینامه ها، پروانه ها و استاندارد ها

گواهی آزمایشگاه همکار

گواهی تحقیق و توسعه

انجمن بتن ایران

و ...

تحقیق و توسعه

گروه صنعتی سدید بتن با انجام مطالعات آزمایشگاهی و میدانی و بررسی های عملی و همکاری بااساتید دانشگاهها و مراکز علمی و البته به کارگیری متخصصان جوان کشورمان در واحد R&D ، خدمات خود را در قالب محصولات نوین و کارآمد عرضه می دارد.

بتن لازمه توسعه پایدار

بتن، به عنوان مصالح برگزیده قرن حاضر معرفی شده است و لازمه اصلی توسعه پایدار محسوب می شود. در کشور ما با توجه به موقعیت خاص اقدامات جدی در راه توسعه باعث شده است که مصرف بتن در مقایسه با متوسط مصرف سرانه ی کشورهای همسایه به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد. که این مهم لزوم فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی درجهت ارتقاء کیفیت و رساندن این محصول استراتژیک و مهم به استانداردهای جهانی را بیش از پیش نشان می دهد.

کنترل کیفیت

تیم صنعتی سدید بتن با استقرار سیستم مدیریت کیفیت  بر اساس استاندارد ISO 9001-2008، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد OHSAS 18001:2007 و سیستم مدیریت محیط زیست ۲۰۰۴:ISO 14001  و ISO 17025  بصورت مداوم بهبود داده و بر حسن اجرای این سیستم ها نظارت مستمر داشته باشد.

این شرکت  در سال های ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱  ، ۹۳،  ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به عنوان تنها واحد ملی نمونه استاندارد استان قم برگزیده شد.